Regulamin
Regulamin sklepu madras24

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO madras24pl obowiązujący od 25.12.2014r. §1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: O La La Aleksandra Łakomiec Strzelino 75, 76-200 Strzelino NIP 8392829038 Regon 369062995  adres email biuro@madras24.pl §2 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin]. 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na stronie Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie. 6. Zdjęcia przedstawione na aukcjach magą różnić się od tego co jest na monitorze komputera ponieważ każdy monitor różnie wyświetla kolory i nie jest to podstawą do reklamacji. §3 Zamówienia 1. Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta); e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, telefonicznie na numery podane na stronie internetowej Sklepu. 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy. 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. 5. Klient składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów. 6. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia: Po złożeniu zamówienia - ogóle potwierdzenie jego złożenia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres. 8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu. 9. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 10. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Reklamacja złożona przez klienta będzie rozpatrzona w terminie 7 dni od jej wpłynięcia. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu. 11. Większość produktów posiada dodatkowo gwarancję producenta/importera. W takich przypadkach wraz z towarem Klient otrzymuje pisemną gwarancję, która określa m.in. termin trwania gwarancji oraz procedurę postępowania gwarancyjnego. Informacje odnośnie długości gwarancji znajdują się także na stronie opisującej produkt. §4 Płatności 1. Klient ma do wyboru formy płatności: płatność przelewem (przedpłata) płatność przy odbiorze (pobranie). 2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia. 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 4. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie. §5 Ochrona prywatności 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter). 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. §6 Własność intelektualna 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 2.Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, wzorów, i wszystkich materiałów zawartych na naszych aukcjach bez znaszej zgody. 3. Jakiekolwiek wprowadzanie zmian i dalsze powielanie są zabronione. Zabrania się powielania lub wykorzystywania zawartości strony jak również zabrania się powielania i kopiowania naklejek ściennych firmy O La La Aleksandra Łakomiec §7 Wejście w życie i zmiany Regulaminu 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu. 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu. 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3. 6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5. 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.8. Dostępne formy płatności: Paypal, Pzelewy24, Płaności Shoper, Blue media, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic,Maestro. 9. Jeżeli płatność została dokonana za pomocą karty płatniczej zwrot następuje na kartą użytą w transakcji lub na konto bankowe przypisane do karty płatniczej. 

Zgodność RODO

 

RODO w firmie O LA LA Aleksandra Łakomiec

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
O LA LA Aleksandra Łakomiec z siedzibą w Strzelino 75, 76-200 Strzelino (dalej „My”,
O LA LA Aleksandra Łakomiec )
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: biuro@madras24.pl
adres pocztowy: O LA LA Aleksandra Łakomiec, Strzelino 75, 76-200 Strzelino
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami na sklepie madras24.pl dokonywanymi przez Ciebie bez konieczności
uprzedniej rejestracji i posiadania konta .

Wszystkie dane kontaktowe pozyskane przy zakupie przechowywane są na skrzynce pocztowej bok@madras24.pl oraz biuro@madras24.pl

Kim są osoby zamieszone w zbiorze:

Są to klienci którzy dokonali zakupów na stronie madras24.pl, oraz klienci indywidualni. Którzy dokonali zakupu .

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez O LA LA Aleksandra Łakomiec
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku
Będziemy przetwarzać Twoje dane do celów wysyłkowych to jest wpisania danych adresowych razem z numerem telefonu dla firm kurierskich celem wysłania do Ciebie paczki z zakupionym u nas towarem.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Chronimy Twoje dane osobowe przed dostępem niepowołanych osób, nikomu nie przekazujemy Twoich danych z wyjątkiem biura rachunkowego które z nami współpracuje.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.


Co robimy ze zbiorem danych?

Po zakupie na platformach aukcyjnych przetwarzamy Twoje dane takie jak nam podałeś w celu wysyłki towaru zakupionego na platformach aukcyjnych .

Jakie masz uprawnienia wobec O LA LA Aleksandra Łakomiec w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich
przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo
wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania
Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –
możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość
tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały
usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub
dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na
podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób
automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Firma O LA LA Aleksandra Łakomiec przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji na portalach aukcyjnych lub zakupu bezpośrednio przez email
uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim
możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie
3,5 roku od dnia dokonania transakcji.
Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów
statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia
powodującego konieczność takiego przetwarzania.
Jak dodajemy Twoje dane?

Wszystkie dane które zdobywamy od Ciebie są pozyskiwane przez portale aukcyjne i nam udostępniane celem zakupu i późniejszych ich wysyłki.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Ja jako właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej czyli Aleksandra Łakomiec firma O La La , Ul. Przemysłowa 35/121

Podstawa prawna. art. 6. RODO


 

Translate google
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl